آزمایشگاه(سمنان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکترمیثم ابراهیمیان ۰۹۱۲۷۳۱۸۷۴۴/۰۲۳۳۳۳۲۸۲۷۷ سمنان-بلوار شریف واقفی
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر مهیاعبدالشاه ۰۲۳۳۳۳۳۵۱۸۱/۰۹۱۲۷۳۲۶۳۵۱ سمنان-بلوار شریف واقفی
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر ستوده ابراهیمیان ۰۲۳۳۳۳۴۵۵۳۱/۰۹۱۲۷۳۱۱۳۴۶ سمنان-خیابان سعدی -روبروی سه راهی یغما
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر سعیدی ۹۱۲۳۰۳۹۵۴۰ شاهرود
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکترسارا عالی ۹۱۹۶۶۹۶۸۶۳ شاهرود
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی بیمارستان دکترعباسی نژاد ۹۱۲۸۹۷۲۸۰۰ سرخه
سمنان آزمایشگاه دامپزشکی دکتر محسن خدامی ۹۱۲۳۳۲۴۵۸۲ گرمسار
اشتراک گذاری مطلب: