آزمایشگاه(چهارمحال)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
چهارمحال و بختیاری دكتر محمد قاسمي دكتر محمد قاسمي ۹۳۷۴۶۶۳۴۷۹- ۳۲۲۲۸۰۹۱ شهركرد-خيابان ملت۰
چهارمحال و بختیاری آقاي پيمان مختاريان آقاي پيمان مختاريان ۹۱۳۳۸۲۶۰۷۷-۳۳۴۰۸۳۷-۳۳۳۴۵۷۶۷ شهركرد – چهارراه دانشسرا
چهارمحال و بختیاری دكتر انوشه علي سلطاني دكتر انوشه علي سلطاني ۹۱۳۱۸۵۳۰۳۲-۳۲۲۴۸۱۹۸-۳۲۲۵۴۸۲۶ شهركرد- خخيابان حافظ شمالي
چهارمحال و بختیاری دكتر ابراهيم بني طالبي دكتر ابراهيم بني طالبي ۰۳۸۳۲۲۷۸۲۵۲-۰۹۱۳۳۸۲۴۱۰۰ شهركرد -حافظ جنوبي
اشتراک گذاری مطلب: