آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی صدرا

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی صدرا

 


اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان همدانیان، جنب پارک شهید مطهری، پلاک۲۱، طبقه زیرین

تلفن : ۰۳۱۳۵۲۵۰۴۶۳ ____   ۰۳۱۳۵۲۷۹۴۲۵

موبایل : ۰۹۱۳۸۰۸۱۹۸۲

سایت : www.sadravetlab.com

تلگرام :  sadravetlab@

ساعات کاری آزمایشگاه : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ – ۸ و پنجشنبه ها ۱۴ – ۸ می باشد .

ليست خدمات مولكولي آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي صدرا با روش Real-time PCR , HRM

جدول ۱ : ارگانیسم‌ها و پاتوژن‌های قابل شناسایی در طیور و پرندگان

ملاحظات  نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
شناسایی کلیه ویروس‌های بیماری نیوکاسل RNA Avian Paramyxovirus type 1 ۱
شناسایی ویروس‌های حاد بیماری نیوکاسل RNA velogenic Newcastle Disease virus (vNDV) ۲
شناسایی ویروس‌های حدت متوسط بیماری نیوکاسل RNA mesogenic Newcastle Disease virus (mNDV) ۳
شناسایی ویروس‌های غیر حاد بیماری نیوکاسل RNA Lenthogenic Newcastle Disease virus (lNDV) ۴
شناسایی کلیه سروتیپ‌های ویروس‌ انفلوانزا RNA Avian Influenza virus A (All serotyprs) ۵
شناسایی سروتیپ‌ H9 ویروس‌ انفلوانزا RNA Avian Influenza virus, serotype H9 ۶
تشخیص بیماری اپیدمیک ترمور RNA Avian Encephalomylitis virus ۷
شناسایی الودگی به آدنوویروس DNA Adeno virus (IBH) ۸
شناسایی کلیه ویروس‌های برونشیت عفونی RNA Avian Infectious Bronchitis virus ۹
شناسایی سروتیپQX  ویروس برونشیت عفونی RNA Avian Infectious Bronchitis virus serotype  QX ۱۰
شناسایی ویروس‌ آبله ماکیان DNA Fowl Pox ۱۱
شناسایی ویروس آبله قناری DNA Canary Pox ۱۲
شناسایی ویروس‌های عامل نقص ایمنی‌مرغان تخمگذار و مادر proviral DNA Reticuloendotheliosis virus ۱۳
شناسایی سیرکو ویروس کبوتر DNA Pigeon circovirus ۱۴
شناسایی عامل تب طوطی یا پسیتاکوز DNA Chlamydia psittaci (Pescitacosis) ۱۵
شناسایی ویروس عامل بیماری مارک DNA Marek’s disease virus ۱۶
شناسایی پنوموویروس DNA Turkey rhinotracheitis ۱۷
شناسایی ویروس‌های عامل نقص ایمنی مرغان تخمگذار و مادر RNA Avian orthoreovirus ۱۸
شناسایی ادنو ویروس طوطی DNA Psittacine adenovirus ۱۹
شناسایی پارامیکسو ویروس تیپ ۲ RNA Avian Paramyxovirus type 2 ۲۰
شناسایی پارامیکسو ویروس تیپ ۳ RNA Avian Paramyxovirus type 3 ۲۱
شناسایی  باکتری اورنیتوباکتر راینوتراکئاله DNA Ornithobacterium rhinotraeheale ۲۲
شناسایی عامل بیماری کم خونی ماکیان DNA Chicken Infectious Anemia virus ۲۳
شناسایی جنس باکتری مایکوپلاسما عامل کمپلکس تنفسی طیور DNA Mycoplasma spp. (Universal) ۲۴
شناسایی باکتری مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم عامل کمپلکس تنفسی طیور DNA Mycoplasma gallisepticum (MG) ۲۵
شناسایی باکتری مایکوپلاسما ساینوویه DNA Mycoplasma synoviae (MS) ۲۶
شناسایی ویروس لارنگوتراکیت عفونی DNA Infectious laryngotracheitis (ILT) ۲۷
شناسایی ویروس بیماری پر و منقار طوطی DNA Psittacine beak and feather disease (PBFD) ۲۸
شناسایی سالمونلاهای بیماریزا DNA Salmonella invasive ۲۹
شناسایی باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۳۰
شناسایی ویروس گامبورو (بورس عفونی) RNA Gumboro ۳۱
شناسایی باکتری جنس سودوموناس DNA Pseudomonas ۳۲
شناسایی باکتری جنس کلبسیلا DNA Klebsiella ۳۳
شناسایی باکتری جنس کلستریدیوم پرفرنژنس DNA Cl. perfringens ۳۴
شناسایی باکتری پاستورلا مالتوسیدا DNA Pasteurella multocida ۳۵

جدول ۲ : ارگانیسم‌ها یا پاتوژن‌های قابل شناسایی در گاو

 

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
شناسایی گوساله های  PI در نمونه‌های  چند تایی به روش حساس Real Time PCR RNA Bovine Viral Diarrhea virus (BVD) ۱
شناسایی عوامل ورم پستان و پنومونی گوساله DNA Mycoplasma spp. (Universal) ۲
شناسایی عوامل ورم پستان و پنومونی گوساله DNA Mycoplasma bovis ۳
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری گاو DNA Neospora caninum ۴          
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری گاو DNA Brucella spp. ۵
شناسایی لکوز انزئوتیک و تفریق عامل تومور proviral DNA Bovine leukemia virus (BLV)

(Enzootic Leukosis)

۶
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری گاو DNA Coxiella burnetii ۷
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری گاو RNA Schmallenberg virus ۸
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری  و تنفسی گاو DNA IBR (Infections bovine rhinotracheitis virus) ۹
شناسایی عوامل سقط جنین و ناباروری و عفونت ادراری گاو DNA Leptospira interogans spp ۱۰
بیماری تب برفکی  و تفریق بیماری مخاطی RNA Foot and Mouth disease virus ۱۱
تفریق سروتیپ O ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype O ۱۲
تفریق سروتیپ ۱Asia ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype Asia1 ۱۳
تفریق سروتیپ A ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype A ۱۴
شناسایی بیماری و تفریق بیماری مخاطی RNA Bluetongue virus ۱۵
شناسایی باکتری اشریشیا عامل اسهال گوساله DNA E.coli K99 ۱۶
عامل بیماری یون DNA Mycobacterium avium, subsp paratubereulosis ۱۷
ویروس پاراانفلوانزا تیپ ۳ عامل بیماری تنفسی گوساله ها RNA Parainfluenza virus type 3 ۱۸
تشخیص عامل آبسه و لنفادنیت کازوئوز DNA C. pseudotuberculosis ۱۹
تشخیص روتا ویروس (عامل اسهال) RNA Rotavirus ۲۰
تشخیص کریپتوسپوریدیوم (عامل اسهال) DNA Cryptosporidium parvum ۲۱
تشخیص کروناویروس (عامل اسهال) RNA Coronavirus ۲۲
تشخیص ویروس عامل بیماری لمپی اسکین DNA Lumpy skin virus ۲۳
تشخیص ویروس عامل لمپی اسکین کاذب DNA Pseudo Lumpy skin virus ۲۴
تشخیص ویروس عامل بیماری آبله حقیقی گاو DNA Ortho Cowpoxvirus ۲۵
تشخیص ویروس عامل بیماری آبله کاذب گاو DNA Pseudo Cowpox ۲۶
تشخیص باکتری  سودوموناس ایروجاینوزا DNA Pseudomonas aeroginosa ۲۷
تشخیص باکتری کلبسیلا پنومونیه DNA Klebsiella pneumoniae ۲۸
تشخیص باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس DNA Cl.perfringens ۲۹
تشخیص باکتری‌های عامل  ورم پستان گاو DNA Streptococcus agalactiae & Str. dysgalactiae ۳۰
تشخیص کلیه پستی ویروس ها RNA Panpesti viruses ۳۱
تشخیص باکتری های پاتوژن سالمونلا DNA Salmonella invasive ۳۲
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۳۳
تشخیص باکتری پاستورلا مالتوسیدا DNA Pasteurella multocida ۳۴

 جدول۳ : ارگانیسم‌ها و پاتوژن‌های قابل شناسایی در گوسفند و بز

 

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
تفریق عوامل سقط جنین DNA Campylobacter jejuni. ۱
تفریق عوامل سقط جنین DNA Coxiella burnetii ۲
طاعون نشخوار کنندگان کوچک RNA PPR (Peste des petits ruminants virus) ۳
تفریق عوامل سقط جنین DNA Leptospira interogans spp ۴          
تفریق بیماری مخاطی RNA Border disease virus ۵
تفریق عوامل سقط جنین DNA Brucella spp. ۶
تفریق عوامل سقط جنین DNA Neospora caninum ۷
تفریق بیماری مخاطی RNA Bluetongue virus ۸
تفریق عوامل سقط جنین DNA Chlamydophila abortus ۹
تفریق عوامل سقط جنین DNA Toxoplama gondii ۱۰
بیماری تب برفکی  و تفریق بیماری مخاطی RNA Foot and Mouth disease virus ۱۱
تفریق سروتیپ O ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype O ۱۲
تفریق سروتیپ ۱Asia ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype Asia1 ۱۳
تفریق سروتیپ A ویروس تب برفکی RNA Foot and Mouth disease virus serotype A ۱۴
لنفادنیت کازوئوز DNA C. pseudotuberculosis ۱۵
اکتیمای واگیر یا دهان زخمی DNA ORF  (Echtyma) ۱۶
آبله گوسفند DNA Sheep Pox virus ۱۷
تشخیص باکتری  سودوموناس ایروجاینوزا DNA Pseudomonas aeroginosa ۱۸
تشخیص باکتری کلبسیلا پنومونیه DNA Klebsiella ۱۹
تشخیص باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس DNA Cl.perfringens ۲۰
تشخیص باکتری های پاتوژن سالمونلا DNA Salmonella invasive ۲۱
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۲۲
تشخیص باکتری پاستورلا مالتوسیدا DNA Pasteurella multocida ۲۳

جدول۴ : ارگانیسم‌ها و پاتوژن‌های قابل شناسایی در دام‌های کوچک

 

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
شناسایی عامل مرگ و میر توله ها RNA Canine parvovirus ۱
هپاتیت سگ DNA Infectious canine hepatitis virus ۲
دیستمپر یا بیماری سگ های جوان RNA Canine distemper ۳
شناسایی انگل توکسوکارا DNA Toxocara canis ۴
شناسایی انگل توکسوکارا DNA Toxocara cati ۵          
پانلوکوپنی RNA Panleucopenia ۶
شناسایی ویروس نقص ایمنی گربه proviral DNA FIV (Feline imminodeficiency virus) ۷
شناسایی عامل کمخونی گربه DNA Haemobartonellosis (Feline infectirus anemia) ۸
شناسایی عامل توکسوپلاسموز DNA Toxoplasmosis ۹
شناسایی عامل پنومونی گربه RNA Feline calici virus ۱۰
شناسایی نئوسپورا کناینوم DNA Neospora caninum ۱۱
جستجو و شناسایی انگل توکساکارا DNA Toxocara sp. ۱۲
جستجو و شناسایی  ویروس لوسمی گربه DNA Feline Leukemia ۱۳
جستجو و شناسایی هموپلاسما DNA Haemoplasma ۱۴
شناسایی ویروس عامل پریتونیت عفونی گربه RNA Feline Corona ۱۵
تشخیص باکتری  سودوموناس ایروجاینوزا DNA Pseudomonas aeroginosa ۱۶
تشخیص باکتری کلبسیلا پنومونیه DNA Klebsiella pneumoniae ۱۷
شناسایی ژن غالب کلیه‌ی پلی‌کیستیک گربه نژاد پرشین DNA Poly Cystic Kidney ۱۸
تشخیص باکتری جنس بروسلا DNA Brucella spp. ۱۹
تشخیص باکتری های پاتوژن سالمونلا DNA Salmonella invasive ۲۰
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۲۱

جدول ۵ : ارگانیسم‌ها و پاتوژن‌های قابل شناسایی در آبزیان

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
تشخیص  ویروس عامل نکروز پانکراس عفونی RNA IPN ۱
تشخیص ویروس  عامل سپتی‌سمی هموراژیک ویروسی ماهی RNA VHS ۲
تشخیص  ویروس نکروز هموپوئتیک عفونی ماهی RNA IHN ۳
تشخیص باکتری لاکتوکوکوس گارویه DNA Lactococcus garviae ۴          
تشخیص باکتری استرپتوکوکوس اینیایه DNA Streptococcus iniae ۵
تشخیص باکتری های پاتوژن سالمونلا DNA Salmonella invasive ۶
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۷

جدول۶: ارگانیسم‌ها و پاتوژن‌های قابل شناسایی در اسب

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA  یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
تشخیص باکتری های عامل سقط جنین DNA Str. zooepidemicus ۱
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Equin Herpes 1 ۲
تنفسی DNA Equin Herpes 4 ۳
تشخیص باکتری های عامل سقط جنین و ناباروری DNA Pseudomonas aeroginosa ۴
تشخیص باکتری های عامل سقط جنین و ناباروری DNA Klebsiella pneumoniae ۵
تشخیص باکتری های پاتوژن سالمونلا DNA Salmonella invasive ۶
تشخیص باکتری جنس سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۷

جدول ۷ : سایر موارد تشخیص مولکولی

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
شناسایی بافت گاو در پودر گوشت DNA Beef meat ۱
شناسایی بافت ماهی در پودر گوشت DNA Fish meat ۲
شناسایی بافت مرغ در پودر گوشت DNA Chicken meat ۳
تعیین جنسیت DNA Sex universal ۴

جدول ۸ : ارگانیسم یا پاتوژن‌های قابل شناسایی در مواد غذایی

ملاحظات نوع ژنوم

(RNA یا DNA)

نام ارگانیسم یا پاتوژن مورد جستجو ردیف
شناسایی کلیه باکتری‌ها با تعیین سکانس نوکلئوتید DNA Bacteria 16 s rDNA universal ۱
شناسایی بافت مرغ در پودر گوشت DNA Chicken meat ۲
شناسایی بافت گاو در پودر گوشت DNA Beef meat ۳
شناسایی بافت ماهی در پودر گوشت DNA Fish meat ۴
شناسایی لیستریا مونوسایتوژنز DNA Listeria monocytogenesis ۵
شناسایی لیستریا DNA Listeria spp. ۶
شناسایی سالمونلا انتریکا DNA Salmonella enterica ۸
شناسایی اشرشیا کلی سروتایپ O DNA E.coli serotype O:157 ۹
شناسایی کمپیلوباکتر DNA Campylobacter coli ۱۰
شناسایی عامل توکسوپلاسموز DNA Toxoplasma gondii ۱۱
شناسایی کوکسیلا DNA Coxiella burnetii ۱۲
سودوموناس DNA Pseudomonas ۱۳
کلبسیلا DNA Klebsiella ۱۴
کلستریدیوم DNA Cl.perfringens ۱۵
سالمونلا DNA Salmonella invasive ۱۶

توضیحات  :

 

  • انجام کلیه آزمایشات به شکل کیفی (مثبت یا منفی) و یا به شکل مقداری (Cq) قابل گزارش است.

 

  • جواب دادن آزمایش Real – Time PCR تعیین جنسیت در بازه زمانی دو روز هزینه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در بازه زمانی یک هفته الی ۱۰ روز ۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

 

  • آزمایش Avian Infectious Bronchitis virus serotype QX : انجام آزمایش مربوطه شامل دو مرحله می باشد ۱) مرحله PCR

۲) مرحله تولید پروداکت و سکانس ، در صورت مثبت شدن مرحله ی اول و درخواست متقاضی مرحله ی دوم انجام می شود. هزینه کل آزمایش ۷۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد که ۳۱۵۰۰۰۰ ریال هزینه آزمایش اول و ۴۳۵۰۰۰۰ ریال هزینه آزمایش دوم می باشد.

 

  • در صورت نیاز چند نمونه مخلوط شده و مورد آزمایش قرار می گیرد. بدیهی است در این حالت هزینه یک نمونه دریافت می شود.

 

  • انجام چند آزمایش PCR بر روی یک نمونه DNA/RNA تخفیفات زیر اعمال مي شود :

 

DNA          

   ۱-  یک نمونه ۱۸۵۰۰۰۰ ریال  

   ۲ – دو آزمایش از یک نمونه  ۲۶۰۰۰۰۰ ریال

   ۳-  سه آزمایش از یک نمونه ۳۲۵۰۰۰۰ ریال

  – ۴ چهار آزمایش از یک نمونه ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

   ۵- در صورت انجام تست دوم ۷۵۰۰۰۰ ریال و تست سوم ۶۵۰۰۰۰ ریال و تست چهارم ۵۵۰۰۰۰ ریال روی یک نمونه افزوده می شود.

 

RNA    

   -۱یک نمونه ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 -۲  دو آزمایش از یک نمونه ۳۴۵۰۰۰۰ ریال

  -۳  سه آزمایش از یک نمونه ۴۱۰۰۰۰۰ ریال

 -۴ چهار آزمایش از یک نمونه ۴۶۵۰۰۰۰ ریال

 -۵  در صورت انجام تست دوم ۷۵۰۰۰۰ ریال و تست سوم ۶۵۰۰۰۰ ریال و تست چهارم ۵۵۰۰۰۰ ریال روی یک نمونه افزوده می شود.

 

با ارایه کد معرفی از طرف سایت دام پخش از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار شوید.

اشتراک گذاری مطلب: