داروخانه(سمنان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر علیرضانظری ۰۹۱۲۳۳۳۷۳۷۷/۰۲۳۳۳۳۶۰۰۷۱ سمنان-بلوار شریف واقفی
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر مهدی شاه حسینی دامغان
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر فرزین ترابی تهران دامغان
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر محسن هاشمی ۹۱۲۱۳۱۰۰۶۵ دامغان
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر بهرام فامیلی ۰۲۳۳۳۳۲۱۹۳۸/۰۹۱۲۱۳۱۳۴۰۷ سمنان- ابتدای جاده سیلو
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترمحمدکریم تابان ۰۲۳۳۳۳۶۲۷۵۵/۰۹۱۰۲۰۲۰۰۸۰ سمنان-میدان امام حسین
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترفریبرز سلاجقه ۰۹۱۲۲۳۱۰۳۰۹/۰۲۳۳۳۳۳۵۴۸۹ سمنان-خ باهنر
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترعلیرضا نیر ۰۲۳۳۳۳۳۶۵۱۳/۰۹۱۲۲۰۶۱۹۵۸ سمنان-بلوار شریف واقفی
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر صدرمغانی میامی
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر امیر رحیمی ۹۱۴۳۲۰۲۴۵۸ آرادان خیابان شهید رجایی
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترحمیدرضا جعفرزاده شاهرود
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترمجتبی عدل شاهرود
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر سیدحبیب آقایان شاهرود
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترشعله دمیرچی ۹۱۲۳۷۳۱۰۸۶ شاهرود
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر شکوفه حساس ۹۱۲۲۳۲۸۳۴۱ شاهرود
سمنان داروخانه دامپزشکی بیمارستان دکتر عباسی نژاد ۹۱۲۸۹۷۲۸۰۰ سرخه-بلوار جمهوری-بیمارستان دامپزشکی مرکزی سرخه
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر سید هابیل کیوان هاشمی ۳۳۶۱۳۰۹۹/۰۹۱۲۴۰۷۰۷۱۵ سرخه-بلوار انقلاب-جنب بانک کشاورزی
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر بهروز وحدانی راد ۳۳۶۱۴۰۷۶/۰۹۱۲۰۷۳۴۶۲۱ سرخه-بلوار انقلاب-روبروی بهزیستی
سمنان داروخانه دامپزشکی علی محمدی گرمسار
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترساره اشتری ۹۱۲۵۳۲۱۹۶۸ گرمسار
سمنان داروخانه دامپزشکی محمداصانلوداستانی گرمسار
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر رضامومنی گرمسار
سمنان داروخانه دامپزشکی دکترجابر اشتری گرمسار-ایوانکی
سمنان داروخانه دامپزشکی پارسا ۳۳۶۲۵۷۰۰/۰۹۱۲۴۳۱۴۲۶۳ مهدیشهر – سه راه المهدی -روبروی شیشه بری
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر محمد محمودیان ۹۱۲۱۷۳۲۲۱۵ مهدیشهر – سه راه المهدی -پایینتر از شیشه بری
سمنان داروخانه دامپزشکی دکتر مینا بینش ۹۱۰۶۲۹۳۶۵۹ مهدیشهر-درجزین-سه راه کاشی
اشتراک گذاری مطلب: