داروخانه(لرستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
لرستان داروخانه دکتر آصفی دکتر داریوش آصفی ۹۱۶۳۶۱۱۰۶۹ خرم آباد
لرستان اسدالهی دکتر باقر اسدالهی ۹۱۶۱۶۱۱۲۰۵ خرم آباد
لرستان سوخته زاری دکتر سوخته زاری ۹۱۶۱۶۱۱۲۹۰ خرم آباد
لرستان ولدبیگی دکتر انشالله ولدبیگی ۹۱۶۳۶۷۷۲۴۰ خرم آباد
لرستان بیرانوند نسرین بیرانوند ۹۱۶۳۹۷۳۸۶۴ زاغه
لرستان علیپور دکتر زهرا علیپور ۹۳۶۳۲۸۱۸۲۷ سپیدشت
لرستان مریدی حمید مریدی ۹۱۶۶۶۹۶۱۷۱ بیرانشهر
لرستان گودرزی دکتر سام گودرزی ۹۱۶۹۷۰۴۰۸۸ بروجرد
لرستان نقوی دکتر نرکس نقوی ۹۱۶۶۶۲۳۴۶۹ بروجرد
لرستان گودرزی دکتر سام گودرزی ۹۱۶۹۷۰۴۰۸۸ بروجرد
لرستان کاوند دکتر محمد کاوند ۹۱۶۲۶۰۹۱۰۴ بروجرد
لرستان یارعلی دکتر مهدی یارعلی ۹۱۷۷۰۹۶۰۲۱ بروجرد
لرستان کاووسی دکتر رزینتا کاووسی ۹۱۶ بروجرد
لرستان گودرزی دکتر محمدرضا گودرزی ۹۱۶۶۶۲۰۱۸۳ بروجرد
لرستان حیدری دکتر محمدرضا حیدری ۹۱۶۲۶۰۶۳۱۷ بروجرد
لرستان گلی دکتر امیر گلی ۹۱۶۶۶۲۰۷۷۴ بروجرد
لرستان نایب زاده دکتر ناصر نایب زاده ۹۱۶۲۶۲۴۹۳۵ بروجرد
لرستان رازانی قدرت اله رازانی ۹۱۶۱۶۵۴۲۱۴ دورود
لرستان موحدی قدرت اله موحدی ۹۱۶۳۶۵۰۰۹۱ دورود
لرستان زندلشنی اسماعیل زندلشنی ۹۱۶۶۶۸۹۹۳۵ دورود
لرستان یاسمی دکتر علی یاسمی ۹۱۲۴۶۶۴۵۱۰ دورود
لرستان مرزبان شاهرخ مرزبان ۶۶۶۴۲۲۵۰۳۴ ازنا
لرستان ملک سعید ملک ۶۶۶۴۲۲۲۶۵۳ ازنا
لرستان فرخی دکتر مصطفی فرخی ۹۱۷۱۸۱۵۳۱۸ ازنا
لرستان نظری فرید نظری ۶۶۴۲۲۲۵۵۵ الیگودرز
لرستان اسدی باقر اسدی ۶۶۴۲۲۲۳۱۶ الیگودرز
لرستان طونی دکتر فلاح ۹۱۶۳۶۷۱۰۶۱ الیگودرز
لرستان موسوی دکتر فاطمه موسوی ۹۱۶۶۶۴۲۱۳۷ الیگودرز
لرستان بهروزی دکتر مسعود بهروزی ۶۶۴۲۲۲۵۵۹۹ الیگودرز
لرستان پورجمشید رضا پورجمشید ۹۱۶۳۶۳۳۶۸۹ پلدختر
لرستان عالیپور اله رحم عالیپور ۹۱۶۶۶۱۴۵۵۱ پلدختر
لرستان ظریفی عذرا ظریفی ۹۱۶۶۵۹۲۸۵۵ پلدختر
لرستان نوشادی سیدپرویز نوشادی ۹۱۶۳۶۳۰۱۵۶ کوهدشت
لرستان آراسته دکتر سعید آراسته ۹۱۴۴۴۰۳۹۴۶ کوهدشت
لرستان سهرابی علی اشرف سهرابی ۹۱۶۶۶۳۵۹۱۱ کوهدشت
لرستان شاهرخی نیازعلی شاهرخی ۹۱۶۶۶۳۵۹۵۴ کوهدشت
لرستان اسکندری اسکندر اسکندری ۹۱۲۶۹۸۶۷۹۷ کوهدشت
لرستان سوری طاهر سوری ۹۱۶۹۵۵۶۴۶۴ رومشکان
لرستان صادقی دکتر حسین صادقی ۹۱۶۳۶۷۵۵۴۷ الشتر
لرستان رشیدی جواهر رشیدی ۹۱۶۵۲۲۸۲۱۸ الشتر
لرستان پاک دکتر مژگان پاک ۹۳۶۹۹۶۸۱۸۴ الشتر
لرستان سوری طاهر سوری ۹۱۶۹۵۵۶۴۶۴ رومشکان
لرستان امیری دکتر سارا امیری ۹۱۶۳۶۱۷۳۹۱ الشتر
لرستان کاکولوند دکتر زهرا کاکولوند ۹۱۶۳۶۱۸۵۴۸ الشتر
لرستان گودرزی مژگان گودرزی ۶۶۳۵۲۲۷۳۹۸ الشتر
لرستان شیخی ملک حسین شیخی ۹۱۶۶۶۳۹۵۱۶ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان زمانی عبداله زمانی ۹۱۶۶۹۸۲۲۰۸ نورآباد میدان امام (ره)
لرستان بیگلری دکتر زهرا بیگلری ۹۱۶۳۶۱۸۴۶۴ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان عباسی رضا عباسی ۹۱۶۶۶۰۵۱۶۳ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان اسکندری اسکندر اسکندری ۹۱۲۶۹۸۶۷۹۷ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان سبزیان دکتر احمد سبزیان ۹۱۶۳۶۱۲۲۸۹ نورآباد بلوار شهید بهشتی
لرستان سنگ سفیدی حسین سنگ سفیدی ۹۱۸۳۶۰۲۳۷۳ نورآباد هفت چشمه
لرستان پهلوانی دکتر محمود پهلوانی ۹۱۶۳۶۰۲۳۷۳ دوره روبروی بانک کشاورزی
لرستان شمشیری هما شمشیری ۹۱۶۳۶۹۱۹۲۳ دوره سراب کی شهرک دامپروری
اشتراک گذاری مطلب: