داروخانه(چهارمحال)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
چهارمحال و بختیاری دكتر محموديان دكترميثم محموديان ۹۱۳۵۹۱۱۲۳۶ كوهرنگ
چهارمحال و بختیاری دکتر ستار دکتر بابك ستار ۹۱۳۱۸۲۰۱۱۷ شهركرد-چهارراه دانشسرا
چهارمحال و بختیاری دكتر خاني دکتر يدالله خاني ۹۱۳۱۸۴۳۴۳۹ شهركرد-چهارراه دانشسرا
چهارمحال و بختیاری دكتر رضايي دکتر دبير رضايي ۹۱۳۱۸۱۱۹۶۷ شهركرد-خ فردوسي جنوبي
چهارمحال و بختیاری دكتر فروزنده دكتر افروزه فروزنده ۹۱۳۱۸۵۰۴۱۹ شهركرد-خيابان بهارستان
چهارمحال و بختیاری پاستور دکتر مسعودمقيمي ۹۱۳۱۸۱۹۹۴۹ شهركرد-خ۱۲محرم
چهارمحال و بختیاری دكتر اسديان دکتر بابك اسديان ۹۱۳۱۸۴۸۵۴۱ شهركرد-پايينتر از ميدان انقلاب
چهارمحال و بختیاری دكتر سلطاني دکتر هيبت الله سلطاني ۹۱۳۱۸۱۷۰۴۶ شهركرد-خ فردوسي جنوبي
چهارمحال و بختیاری دكتر اسكندري دكتر حامد اسكندري ۹۱۳۱۸۳۸۳۵۰ شهركرد-خ فردوسي جنوبي
چهارمحال و بختیاری دكتر موسوي دکتر سید رسول موسوي ۹۱۳۳۸۲۵۱۷۰ فرخشهر-چهار راه آزادي
چهارمحال و بختیاری دكتر يزداني دكتر آرمان يزداني ۹۱۳۱۸۳۳۳۹۳ سورشجان روبه روي بانك سپه
چهارمحال و بختیاری دكتر اسدي دکتر پرستو اسدي ۹۱۳۳۸۰۱۷۴۶ شهركرد -شهر كيان -خيابان شهدا
چهارمحال و بختیاری دكتر فتحي دكتر فاطمه فتحي ۹۱۳۲۸۰۵۶۶۸ هفشجان-خيابان كاشاني
چهارمحال و بختیاری دكتر آهنجيده دكتر كامران آهنجيده ۹۱۳۵۰۹۱۰۱۵ شهركرد-ميدان فردوسي
چهارمحال و بختیاری رازي دكتر سيد رضا طالبيان ۹۱۳۳۸۳۵۴۷۸ شهركرد -خيابان فردوسي جنوبي
چهارمحال و بختیاری دكتر مهري دكتر عاطفه مهري ۹۱۳۰۶۷۸۹۱۲ فرخشهر-بلوار آزادي
چهارمحال و بختیاری دكتر عبداللهي دكتر مجتبي عبداللهي ۹۱۳۱۸۱۵۴۲۹ شهركرد چهار راه امير كبير
چهارمحال و بختیاری دكتر توكل دكتر سجاد توكل ۹۱۳۲۸۲۳۲۳۵ چالشتر -ميدان رسالت
چهارمحال و بختیاری محمدي آقای علی اصغر محمدي ۹۱۳۱۸۴۹۸۸۰ سامان-خ دهقان-روبرو آموزش و پرورش
چهارمحال و بختیاری مزرعه دکتر سولمازعلياري – ۹۱۳۱۸۳۶۶۱۸ بروجن -ميدان شهيد ناغاني
چهارمحال و بختیاری دكتر رافعي دكتر محمد علي رافعي ۹۱۳۱۸۳۴۵۸۰ بروجن
چهارمحال و بختیاری امين دکتر كورش مينائيان ۹۱۳۱۱۱۸۲۳۳ بروجن-خيابان طالقاني غربي
چهارمحال و بختیاری دكتر شبانيان دكتر سپيده شبانيان ۹۱۳۸۸۸۰۲۳۳ گندمان -بلوار ولي عصر
چهارمحال و بختیاری دكتر پور صفر دكتر شبنم پور صفر – ۹۳۶۴۹۰۱۱۷۰ بلداجي-بلوار مدرس
چهارمحال و بختیاری دكتر حائري دكتر شهاب الدين حائري – ۹۱۳۱۸۱۶۲۹۷ بروجن- خيابان طالقاني
چهارمحال و بختیاری دكتر آروين دکتر شراره آروين ۹۱۳۲۸۰۹۸۷۳ بروجن-خيابان طالقاني غربي
چهارمحال و بختیاری پانزده خرداد دکتر زينب نقوي ۹۱۳۱۸۳۵۲۸۸ لردگان
چهارمحال و بختیاری سليماني دكتر فاطمه سليماني – ۹۱۳۳۸۵۹۳۷۹ لردگان-فلارد
چهارمحال و بختیاری پارسيا دكتر فاطمه رضايي ۹۱۳۹۸۱۱۶۸۲ لردگان
چهارمحال و بختیاری دكتر شيرواني دكتر فاطمه السادات شيرواني ۹۱۳۹۷۹۴۸۸۲ آلوني
چهارمحال و بختیاری داروخانه دکتر زمانی دكتر داوو د زماني – ۹۱۳۱۸۱۱۷۴۱ لردگان مجتمع دامپزشكي
چهارمحال و بختیاری دكتر محموديان دكترميثم محموديان ۹۱۳۵۹۱۱۲۳۶ كوهرنگ
چهارمحال و بختیاری دكتر فروغي دكتر مصيب فروغي ۰۹۱۳۲۸۳۱۵۸۳-۰۹۱۳۰۰۵۶۳۵۳- ۰۹۳۸۶۳۱۸۱۹۱ پست دامپزشكي بازفت
چهارمحال و بختیاری دكتر حسيني نژاد دکتر علی حسيني نژاد ۰۹۱۳۷۰۱۶۵۱۶ ۰۳۸۳۷۶۲۲۴۵۵- كوهرنگ چلگرد-خيابان امام علي
چهارمحال و بختیاری دكتر كشوري دکتر فرهاد كشوري ۰۹۱۳۳۸۱۰۸۸۶ ۰۳۸۳۷۲۲-۰۲۴۰ فارسان-خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر ملكي دکتر پژمان ملكي ۰۳۸۳۷۲۲-۸۹۵۶ ۹۱۳۳۸۱۵۴۴۷ فارسان-خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر احمدي دكتر اسماعيل احمدي ۰۹۱۳۱۸۴۸۷۶۷-۰۳۸۳۷۲۳۲۸۲۶ فارسان-خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر احمدي دكتر بهناز احمدي ۰۹۱۳۰۶۶۰۵۱۰-۳۳۲۲۲۱۳۷ پردنجان- بلوار اصلي
چهارمحال و بختیاری يارمحمدي آقای ستار يارمحمدي ۰۳۸۳۷۴۶-۳۱۹۹ ۹۱۳۱۸۳۲۶۹۶ جونقان خيابان مدرس
چهارمحال و بختیاری نامدارپور آقای ارسطو نامدارپور ۰۹۱۳۹۸۲۵۲۱۶ ۰۳۸۲۶۳۷۳۰۲۴ ناغان-ميدان اصلي
چهارمحال و بختیاری دكتر احمدي دكتربهروز احمدي ۳۸۲۳۲۶۲۲۲۹۰ ۹۱۷۳۴۲۱۱۶۱ شلمزار-ميدان نماز
چهارمحال و بختیاری دكتر طاهري دكتر مجيد طاهري ۹۱۳۳۸۱۴۷۶۷ اردل خيابان شهيد بهشتي
چهارمحال و بختیاری عسگر سلطانی عسگر سلطانی ۰ اردل خيابان شهيد بهشتي
چهارمحال و بختیاری دكتر محسن بهرامي دكتر محسن بهرامي ۹۱۳۹۸۵۸۳۷۵-۹۳۸۳۸۶۹۵۶۹ سامان-خيابان دهقان
اشتراک گذاری مطلب: