داروخانه(گلستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
گلستان ماکیان طب نوید غدیری ۱۷۳۱۶۲۵۵۳۰ گرگان / بلوار شهید کلانتری ـ جنب پزشکی قانونی
گلستان محسن نظری منش محسن نظری منش ۱۷۳۲۲۲۱۹۱۴ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشت نهم
گلستان محسن نظری منش محسن نظری منش ۱۷۳۲۲۲۱۹۱۴ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشت نهم
گلستان محسن نظری منش محسن نظری منش ۱۷۳۲۲۲۱۹۱۴ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشت نهم
گلستان دکتر مسعود پناهی دکتر مسعود پناهی ۱۷۳۲۴۳۶۳۹۴۳ گرگان /بلوار رسالت ـ بین رسالت ۵۲و۵۴
گلستان دکتر ریحان سعادت مند دکتر ریحان سعادت مند ۱۷۳۴۴۲۸۹۴۰ گرگان /بلوار مفتح ـ روبروی پردیس دانشگاه کشاورزی یس د
گلستان دکتر فرهاد قدیمی دکتر فرهاد قدیمی ۱۷۳۴۴۲۸۹۴۰ گرگان / بلوا مفتح ـ روبروی پردیس دانشگاه کشاورزی
گلستان سینا دکتر علی اخوین ۱۷۳۲۱۶۹۹۶۶ گرگان / کیلومتر ۳ جاده گرگان وگنبدـ ابتدای جاده نومل ـ بیمارستان سینا
گلستان دکتر سید صادق شیرنگی دکتر سید صادق شیرنگی ۰۱۷۳۲۴۲۱۳۰۶/۳۲۴۲۵۴۹۷ گرگان / جاده کمربندی ـ روبروی اداره کل دامپزشکی
گلستان دکتر حسین کشاورز دکتر حسین کشاورز ۱۷۳۲۶۲۲۹۲۵ گرگان / بلوار شهیدکلانتری ـ جنب پزشکی قانونی
گلستان گرگان دکترمیر عدنان مرتضوی رود میانه ۱ـ۰۱۷۳۲۴۳۲۹۲۰/۳۲۴۳۵۸۰۰ گرگان / ابتدای جاده گرگان ـ ساری ـ روبروی استانداری
گلستان دکتر مینا مقصودلو دکتر مینا مقصودلو ۱۷۳۲۴۲۹۴۸۶ گرگان / کمرنبدی غربی ـ روبروی جاده زنگیان
گلستان دکتر جواد آلوستانی دکتر جواد آلوستانی ۱۷۳۲۴۲۲۵۵۲ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشت نهم جنب کوچه شهید رحیمی
گلستان دکتر مسعود شکیبا دکتر مسعود شکیبا ۱۷۳۲۴۴۰۰۲۴ گرگان /خیابان کمربندی بعد از ویلاشهر
گلستان ایمان دربان ایمان دربان گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشتم نهم ـ جنب آرایشگاه سامن
گلستان دکتر غلامعلی تازیکی دکتر غلامعلی تازیکی ۱۷۳۲۱۴۰۴۲۷ گرگان / جلین ـ خیابان امام رضا ـ نبش کوچه هشتم
گلستان نامی دکتر سید علی طاهری ۱۷۳۲۴۲۲۵۳۹ گرگان / میدان بسیچ ـ روبروی سعد آباد
گلستان دکتر سینا مقصودلو دکتر سینا مقصودو گرگان / گیلومتر یک جاده گرگان ـ کنبد ـ روبروی روستای فیض اباد
گلستان دکتر شهورپور دکتر سمیرا شهور پور ۱۷۳۲۲۲۶۵۹۲ گرگان /نبش بهشت هشتم
گلستان ابوالفضل گیلانی ابوالفضل گیلانی گرگان /ابتدای خیابان افسران
گلستان دکتر مهدی عطاری دکترمهدی عطاری ۰۱۷۳۲۴۶۸۷۱/۳۲۴۳۵۶۰۱ گرکان / کمربندی ـ ر وبرو اداره کل دامپزشکی
گلستان دکتر مولودی دکتر محمد حسن مولودی ۱۷۳۲۴۲۹۹۸۴ گرگان / بلوار شهید مفتح ـ روبروی دانشگاه پردیس
گلستان دکتر مومن زاده دکتر سلیمان مومن زاده ۱۷۳۲۶۸۶۷۸۴ گرگان / میدان انقلاب ـ ضلع شمال غربی
گلستان دکتر شیر آشیانی دکتر ملیحه شیر آشیانی ۱۷۳۲۴۳۳۷۲۴ گرگان /افسران ـ بلوار شهید مفتح ـ جنب پل هوایی
گلستان گلستان دکتر الیاس سلطانیان ۱۷۳۲۴۳۲۹۳۲ گرگان / کمربندی ـ روبروی سیلو بیمارستان دامپزشکی
گلستان دکتر کریمی دویل دکتر وحید کریمی دویل ۱۷۳۲۴۲۴۳۱۶ گرگان /بعد از میدان بسیج روبروی استانداری
گلستان دکتر عبدالهی فر دکتر علی عبدالهی فر ۱۷۳۲۵۴۳۴۴۱ گرگان / روستای نوده ملک ـ جنب پل هوایی
گلستان چراغعلی محمد مهدی چراغعلی ۱۷۳۲۲۲۴۲۴۲ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ نبش بهشت نهم
گلستان پاستور عباسعلی علی نژاد ۱۷۳۲۲۲۸۶۸۶ گران /خیابان شهید بهشتی داوخانه پاستور
گلستان دکتر غلامیان دکتر بهرام غلامیان ۱۷۳۲۶۸۱۹۹۸ گر گان /جاده آق قلاـ روستای امیرآباد ـ جبنب رستوران قصر سبز
گلستان دکتر سالدار دکتر حسینعلی سالدار گربلوار شهید مفتح ـ جنب حوزه علمیه گان /
گلستان دکتر نادر زاده دکتر حشمت نادر زاده گنبد / چهار راه گمرک ـ ابتدای جاده قایه
گلستان دکتر احمدی دکتر احمد احمدی ۰۱۷۳۳۵۵۱۲۵۵/۳۳۵۵۴۴۳۴ گنبد /ابتدای جاده زابل آباد ـ چنب گلخانه
گلستان دکتر غلامرضایی صابری دکتر علیرضا غلامرضایی صابری ۱۷۳۳۲۳۵۶۹۲ گنبد / چهارراه آق قایه
گلستان دکتر طالبی دکتر فرامرز طالبی ۰۱۷۳۳۲۳۵۰۳۹/۳۹۹۲ گنبد/گدم آباد ـ جنب مصلی
گلستان دکتر قلی زاده کپور چالی دکتر مجمد صادق قلی زاد ه کپور چالی ۱۷۳۳۲۳۲۲۱۹ گنبد / بعد از پل گدم آباد ـ سمت چپ
گلستان گنبد دکتر عبدالمجید صداقت ۱۷۳۳۳۴۴۶۹۹ گنبد/ آق آباد ـ بیمارستان دامپزشکی کنبد
گلستان دکتر صالح پور دکتر محمد صالح پور ۱۷۳۳۲۲۱۲۴۶ گنبد/ خیابان فرودگاه ـ روستای پل حاجی
گلستان دکتر آنه محمد زاده دکتر یحیی آنه محمد زاده گنبد/ جنب پل گدم آباد
گلستان دکتر محمدی دکتر رسو ل محمدی ۱۷۳۳۳۰۲۸۳۰ گنبد / خط نو روستای کاکا
گلستان دکتر شیر محمدی دکتر فرامز شیر محمدی ۱۷۳۳۲۳۶۸۳۷ گنبد / اول جاده آق آباد ـ سمت راست
گلستان دکتر طاهری اینچه برون دکتر نوروز قلی طاهری اینچه برون ۱۷۳۳۲۹۶۳۰۵ گنبد / خیابان شهید فلاحی ـ سه راه فرودگاه
گلستان داروخانه دکتر بیانی دکتر آرزو بیانی ۱۷۳۳۲۳۲۰۸۸ گنبد/ بعد از پل گدم آباد سمت چپ
گلستان داروخانه دکتر محمدی راد دکتر سعیده محمدی راد گنبد / گدم آباد ـ ابتدای خیابان مصلی
گلستان داروخانه دامپزشکی آرین دکتر محمد رضا شیرازی ۱۷۵۵۵۵۳۶۲۰ گنبد / ابتدای جاده مینودشت ـ خیابان کارودانش ـ بیمارستان دامپزشکی آرین
گلستان داروخانه دامپزشکی صحرا دکتر حمید عزیزی گنبد /خیابان فراغی ـ جنب مایه کوبی پاستور
گلستان داروخانه دامپزشکی عبدالغنی یاپنگ غراوی عبدالغنی یاپنگ غراوی ۱۷۳۵۴۵۲۴۲۸ مراوه تپه / خیابان فراغی ـ وحدت ۴ جنب اداره دامپزشکی
گلستان داروخانه دکتر طوقی پور دکتر آق اویلی طوقی پور ۱۷۳۵۲۲۴۶۸۰ مینودشت / میدان مدرس ـخیابان کشاورز ـ نبش کشاورز ۱
گلستان داروخانه دامزشکی قره پور ایوب قره پور ۱۷۳۵۲۲۳۶۸۰ مینودشت / میدان مدرس ـ خیابان سید جمال الدین ـ خیابان کشاورز
گلستان داروخانه دامپزشکی استرآباد داود ملک پور ۱۷۳۴۲۶۳۸۱۸ علی آباد / فاضل آباد / خیابان امام رضا ( ع )
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر نعمتی مزرعه دکتر میثم نعمتی مزرعه ۱۷۳۴۲۳۹۴۴۰ علی آباذ / چهار راه قصر ـ خیابان کارخانه پنبه
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر پور انجنار دکتر حاجی محمد پور انجنار ۱۷۳۴۲۲۶۶۰۱ علی آباد ـ خیابان منوچهری ـ روبروی شبکه دامپزشکی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر عطاری دکتر علی عطاری ۱۷۳۴۲۶۳۵۵۲ علی آباد /فاضل اباد /بلوار امام رضا ـ روبروی کلانتری ـ نبش کچه باغ مجد
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر مهرگان نسب دکتر عباسعلی مهرگان نسب ۱۷۳۴۲۲۱۶۳۰ عی آباد / خیابان منوچهری ـ روبروی شبکه دامپزشکی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر رامین نژاد دکتر ندا رامین نژاد ۱۷۳۵۷۲۶۳۷۱ آزاد شهر / خیابان ۱۶ متری جهاد
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر پارسایی دکتر پویا پارسائی ۱۷۳۴۳۴۱۶۷۷ کردکوی / خیابان امام خمینی جنب فرمانداری
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر قاسمی دکتر علیرضا قاسمی ۱۷۳۴۳۵۰۰۷۹ کردکوی / بلوار امام رضای غربی ـ بعد از هتل بهمن ـ روبروی کارگاه منوچهر صادقیان
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر کبیری دکتر آرش کبیری کردکوی /بلوار امام رضا ـ روبروی شرکت ایران خودرو
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر حسینی دکتر سید زیداله حسینی ۱۷۳۴۳۴۷۷۳۵ کردکوی ـ/ خیابان پاسداران ـ گل هفتم
گلستان داروخانه دا مپزشکی محمود آتا محمود آتا ۱۷۳۵۴۴۷۱۳۲ کلاله /خیابان آزادی ـ نبش آزاد ی۱۶
گلستان داروخانه دامپزشکی جوادی دکتر زلیخا جوادی ۱۷۳۵۴۴۸۷۷۰ کلاله / خیابان آزادی ـ خیابان نواب
گلستان داروخانه دامپزشکی کیمری گل محمد کیمری ۱۷۳۵۴۴۱۶۲۸ کلاله / خیابان آزادی ـ نبش نواب صفوی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر تورانی دکتر رئوف تورانی ۱۷۳۵۷۲۲۱۶۰ آزاد شهر / ۱۶ متری جهاد ( خیابان مفتح )
گلستان داروخانه دامپزشکی قره داشلی عبدالوهاب قره داشلی ۱۷۳۴۵۲۲۹۴۰ آق قلا/ خیابان امام خمینی ( ره )
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر کسلخه دکتر نور محمد کسلخه ۱۷۳۴۵۲۵۳۳۰ آق قلا / خیابان مصطفی خمینی
گلستان داروخانه دکتر پوری دکتر طاهر پوری ۱۷۳۴۵۳۰۸۴۲ آق قلا/خیابان مصطفی خمینی ـ سه راهی طعنه
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر اسماعیلی دکتر شاه پور اسماعیلی ۰۱۷۳۴۵۲۴۱۴۱/۳۴۵۲۸۲۷۷ آق قلا /خیابان امام خمینی ـ جنب پاساژ اسماعیلی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر یلمه دکتر رضا یلمه ۱۷۳۴۵۶۲۶۱۵ آق قلا/ ابنارالوم ـ خیابان مختوم قلی فراغی ـ روبروی پارگ ( خیابان یکشنبه بازار )
گلستان داروخانه دامپزشکی میرزاعلی نوروز قلی میرزاعلی ۷۳۴۵۲۶۰۳۴ آق قلا / خیابان شهید رجایی ـ روبروی بانک کشاورزی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر اتکپورترک دکتر امان بی بی اتکپور ترک آق قلا/ خیابان مصطفی خمینی ـ روبروی چاپخانه صالح
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر طاهری دکتر ابوالقاسم طاهری ۱۷۳۴۳۶۳۹۰۸ بندرگز / خیبابان شهید جهانشاهی
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر معهد دکترنور بردی معهد ۱۷۳۴۳۶۳۲۴۳ بندرگز/ نوکنده / خیابان دریا ـ بلوار امام خمینی ـ جنب باسکول نظری
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر ایری دکتر عبدالخلیل ایری ۱۷۳۴۴۳۲۴۹۹ بندرترکمن / بلوار شهید آرخی ـ سه راهی چپاقلی ـ ابتدا ی ساحل ۱۹
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر آتابای دکتر زولیخا آتابای ۱۷۳۴۴۷۲۰۱۰ بندرترکمن / سیمین شهر/ بلوار امام خمینی ـ روبروی مسجد
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر خواجه دکتر عبدالجلیل خواجه ۱۷۳۴۴۲۶۰۷۷ بندرترکمن / بلوار آرخی ـ جنب ساحل ۱۹
گلستان داروخانه دامپزشکی قوجقی حبیب اله قوجقی ۱۷۳۴۴۷۲۷۰۰ بندرترکمن /سیمین شهر / خیابان نور
گلستان داروخانه دکتر ارجبی دکتر ناصر ارجبی ۱۷۳۴۴۲۱۹۱۰ بندرترکمن / بلوار شهید آرخی ـ سه راهی چپاقلی ـ ساختمان غیادی
گلستان دارخانه دامپزشکی دکتر صیادچی دکتر عبدالوهاب صیادچی ۱۷۳۴۴۲۶۱۶۹ بندرترکمن / بلوار شهید آرخی ـ نبش ساحل ۲۰
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر مقصودلو دکتر سهراب مقصودلو ۱۷۳۴۴۶۰۹۴۲ بندرترکمن / خواجه نفس ـسه راه چارقلی
گلستان داروخانه دامپزشکی خانی ایوریق دکتر حسین خانی ایوریق ۱۷۳۴۴۲۹۸۱۹ بندرترکمن / بلوار آزادی ـ خیابان شهید آرخی ـ نبش ساحل ۲۱
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر قاسم پور دکتر شیوا قاسم پور ۱۷۳۵۸۸۱۰۴۵ رامیان / خیابان امام خمینی ـ جنب فرمانداری
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر طالبی دکتر بنیامین طالبی ۱۷۳۵۸۶۳۵۵۷ رامیان / خان به بین / خیابان امام خمینی بالاتر از شهرداری
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر منتظری دکتر مجید منتظری ۱۷۳۴۲۲۷۷۲۲ علی آباد/ خیابان منوچهری ـ نرسیده به پنج راه
گلستان داروخانه دامپزشکی توماج نورالدین نیرومند توماج ۱۷۳۵۸۳۲۲۴۶ گالیکش / خیابان شهید رجایی ـ پلاک ۲۳
گلستان داروخانه دامپزشکی دکتر حالت زاده دکتر خوجه احمد حالت زاده ۱۷۳۵۸۳۷۳۲۲ گالیگش / خیابان گلزار شهدا پلاک ۲۸
اشتراک گذاری مطلب: