درمانگاه(زنجان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
زنجان درمانگاه دامپزشکی دکترتوحید عبدللو ۹۱۴۴۶۳۴۵۷۴ دندی-خیابان بخشداری-روبروی اداره دامپزشکی شهر دندی
زنجان درمانگاه دامپزشکی دکترمینو احمدپورمحله ۹۱۴۷۱۰۵۱۰۵ شهرستان ماهنشان-خیابان اسلام-اداره دامپزشکی ماهنشان
اشتراک گذاری مطلب: