درمانگاه(چهارمحال)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
چهارمحال و بختیاری دكتر علي انصاري دكتر علي انصاري ۰۹۱۳۱۸۱۷۱۸۷ ۰۳۸۳۲۲۴۲۲۵۷ شهركرد-چهار راه دانشسرا
چهارمحال و بختیاری دكتر خدارحم ارژنگ دكتر خدارحم ارژنگ ۰۹۱۳۳۸۲۱۲۰۹ ۰۳۸۳۲۴۲۷۱۵۰ فرخشهر -چهار راه آزادي
چهارمحال و بختیاری دكتر اويس قرباني دكتر اويس قرباني ۹۱۳۱۸۵۲۶۴۶ شهركرد-چهار راه امير كبير
چهارمحال و بختیاری دكتر امين قاربانيان دكتر امين قاربانيان ۹۱۳۱۸۵۶۸۹۲ سورشجان-بلوار شهيد بهشتي
چهارمحال و بختیاری دكتر شهاب بهادران دكتر شهاب بهادران ۹۱۳۱۸۴۱۷۶۶ شهرکرد- نیمه وقت
چهارمحال و بختیاری دكتر غلامعلي كجوري دكتر غلامعلي كجوري ۰۹۱۳۱۱۶۰۱۸۱ ۰۳۸۳۴۴۲۰۳۷۰ دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر مرتضي حسيني نژاد دكتر مرتضي حسيني نژاد ۴۴۲۲۱۴۴۳?۰۹۱۲۶۷۲۸۵۰۶ بلوار رهبر بعد از كلينيك دامپزشكي دانشگاه شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر فيروز فدايي فر دكتر فيروز فدايي فر ۹۱۳۱۸۲۱۲۳۱ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر مجتبي بنياديان دكتر مجتبي بنياديان ۰۹۱۳۱۸۱۱۸۵۶ ۰۳۸۳۴۴۲۰۳۷۰ دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر عزت الله فتحي دكتر عزت الله فتحي ۰۹۱۳۱۸۱۹۵۲۶ ۰۳۸۱۲۲۵۳۵۲۴ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر الياس واحد دكتر الياس واحد ۰۹۱۳۱۸۳۳۷۱۶ ۰۳۸۳۷۲۲۰۸۳۶ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر مهدي رييسي دكتر مهدي رييسي ۹۱۳۳۸۱۱۹۰۶ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر داريوش رمضاني دكتر داريوش رمضاني ۰۹۱۳۱۸۲۰۶۲۰ ۰۳۸۱۲۲۲۷۸۳۸ شهركرد-اداره كل كميته امداد امام(ر ه)
چهارمحال و بختیاری دكتر حسن ممتاز دكتر حسن ممتاز ۹۱۳۳۸۱۲۵۷۴ شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر افشين جعفري دكتر افشين جعفري ۹۱۳۱۸۱۹۱۳۲ شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر شاهين نجات دكتر شاهين نجات ۹۱۳۲۸۰۱۳۶۴ طاقانك
چهارمحال و بختیاری دكتر سيد حسن محمدي دكتر سيد حسن محمدي ۹۱۳۸۸۶۱۲۲۹ هاروني
چهارمحال و بختیاری دكتر ميلاد حيدري دكتر ميلاد حيدري ۹۱۳۴۸۳۷۴۹۹ شهركرد-خیابان بهارستان
چهارمحال و بختیاری دكتر حميدرضا حيدري دكتر حميدرضا حيدري ۹۱۳۳۸۱۰۰۸۵ شهرکرد- پایین تر از چهاراه دانشسرا۰ حافظ جنوبی
چهارمحال و بختیاری دكتر محسن بهرامي دكتر محسن بهرامي ۹۱۳۹۸۵۸۳۷۵-۹۳۸۳۸۶۹۵۶۹ سامان-خيابان دهقان
چهارمحال و بختیاری دكتر ساسان تراكمه دكتر ساسان تراكمه ۰۹۱۳۱۸۱۴۶۴۲ ۰۳۸۳۳۵۲۲۰۹۶ سامان-بلوار معلم
چهارمحال و بختیاری دكتر محسن بهرامي دكتر محسن بهرامي ۹۱۳۹۸۵۸۳۷۵-۹۳۸۳۸۶۹۵۶۹ سامان-خيابان دهقان
چهارمحال و بختیاری دكتر كاظم مرادپور دكتر كاظم مرادپور ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۰۳ ۰۳۸۳۶۳۷۲۸۸۱ ناغان
چهارمحال و بختیاری دكتر اسماعيل حميدي دكتر اسماعيل حميدي ۹۱۳۳۸۱۱۲۳۱ شلمزار
چهارمحال و بختیاری دكتر كاظم مرادپور دكتر كاظم مرادپور ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۰۳ ۰۳۸۳۶۳۷۲۸۸۱ ناغان
چهارمحال و بختیاری دكتر عليرضا ابراهيمي دكتر عليرضا ابراهيمي ۰۹۱۳۳۸۲۸۰۴۱ ۰۳۸۳۳۶۳۲۰۲۰ خراجی
چهارمحال و بختیاری دكتر بهروز توكلي دكتر بهروز توكلي ۳۴۲۳۳۳۹۳/۹۱۳۲۸۴۱۶۲۸ بروجن خيابان طالقاني
چهارمحال و بختیاری دكتر ابوالقاسم عباسي دكتر ابوالقاسم عباسي ۹۱۳۱۸۱۶۰۶۸ ۰۳۸۳۴۲۲۵۶۱۸ بروجن -ميدان انقلاب-پاساژشبانيان
چهارمحال و بختیاری دكتر فرشاد باباخانيان دكتر فرشاد باباخانيان ۰۳۸۳۴۶۲۳۳۲۶-۰۹۱۳۳۸۳۳۳۸۷ بروجن-خيابان طالقاني غربي
چهارمحال و بختیاری دكتر تقي تكتاز دكتر تقي تكتاز ۹۱۳۳۸۴۳۵۶۶ ۰۳۸۳۴۲۲۲۸۵۸ دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد
چهارمحال و بختیاری دكتر عليرضا فروزنده دكتر عليرضا فروزنده ۰۹۱۳۱۸۱۲۶۹۷ ۰۳۸۳۷۲۲۲۶۹۷ فارسان – خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر رمضان ولي پور دكتر رمضان ولي پور ۹۱۳۳۸۱۰۹۹۲ ۰۳۸۳۷۲۲۷۹۳۸ فارسان – خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر ابراهيم سليماني دكتر ابراهيم سليماني ۹۱۳۳۸۲۵۸۱۱ فارسان – خ هلال احمر
چهارمحال و بختیاری دكتر انوشيروان مرتضوي دكتر انوشيروان مرتضوي ۹۱۳۱۸۳۹۴۶۴ پردنجان-ميدان آزادي
چهارمحال و بختیاری دكتر ابراهيم رحيمي دكتر ابراهيم رحيمي ۰۳۸۳۷۶۲۳۰۵۰ ,۹۱۳۳۸۴۲۵۰۱ جونقان خيابان مدرس
چهارمحال و بختیاری دكتر امير رحيمي دكتر امير رحيمي ۰۹۱۳۲۸۳۱۲۹۱-۳۳۲۳۹۱۸۱ چلگرد -خيابان امام
چهارمحال و بختیاری دكتر بهروز باقري دكتر بهروز باقري ۰۹۱۳۱۸۱۲۸۲۶ ۰۳۸۳۶۲۲۲۸۳۴ اردل – بلوار شهيد باهنر
چهارمحال و بختیاری دكتر عزيز بابامير دكتر عزيز بابامير ۹۱۳۳۸۲۹۱۵۱ لردگان
چهارمحال و بختیاری دكتر ساسان زارعي دكتر ساسان زارعي ۹۱۳۳۸۳۸۴۰۶ لردگان
چهارمحال و بختیاری دكتر رسول فتاحي دوست دكتر رسول فتاحي دوست ۰۹۱۳۹۸۰۸۶۰۲ ? ۰۹۱۳۳۸۵۵۴۰۲ لردگان
چهارمحال و بختیاری ایوب سلیمی ایوب سلیمی ۹۱۰۳۱۲۸۳۶۳ کیار
چهارمحال و بختیاری ابراهیم کبیری سامانی ابراهیم کبیری سامانی ۹۱۳۲۸۱۹۶۲۳ اردل
چهارمحال و بختیاری پوریا قاسمی دهکردی پوریا قاسمی دهکردی ۹۱۳۲۰۱۵۲۲۱ لردگان – مال خلیفه
چهارمحال و بختیاری خانم دکترمعصومه بشیری ۰۹۱۳۶۰۴۵۳۵۵- ۹۱۳۳۸۰۲۱۱۷ ۰۹۱۳۶۰۴۵۳۵۵- ۹۱۳۳۸۰۲۱۱۷ شهرکرد- خیابان ملت – حد فاصله فلکه انقلاب وفلکه آبی پاساژ کریمی
چهارمحال و بختیاری دکتر نصیر رفعتی دکتر نصیر رفعتی ۹۱۳۳۸۴۷۱۷۸ چلگرد -خيابان امام
اشتراک گذاری مطلب: