درمانگاه(گلستان)

استان نام مرکز نام مسئول شماره تماس آدرس
گلستان دکتر مهینی حسین مهینی سیار
گلستان دکتر حمید شاهینی دکتر حمید شاهینی ۱۷۳۲۶۲۹۳۵ گرگان / کمربندی ـ روبروی شهرک حافظ ـ چنب پزشک قانونی
گلستان دکتر احمد کمال غریبی دکتر احمد کمال غریبی ۱۷۳۲۱۵۳۷۴۰ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ بهشت نهم
گلستان دکتر مهدی کرمیان دکتر مهدی کرمیان سیار
گلستان دکتر محمد کیائی دکتر محمد کیائی ۱۳۲۴۲۱۷۵۹ گرکان / کمربندی ـ روبروی اداره کل دامپزشکی
گلستان دکتر علی مقصودلو دکتر علی مقصودلو سیار
گلستان دکتر عزیز اله جرجانی سرخوانکلاته دکتر عزیزاله جرجانی سرخوانکلاته گرگان / بلوار نهار خوران عدالت ۵۶
گلستان دکتر جواد فرومدی دکتر جواد فرومدی ۱۷۳۲۲۲۳۴۱۳ گرگان / نوده ملک ـ روبروی بها ۲۳ پلاک ۶۸۱
گلستان دکتر رضا مبصری دکتر رضا مبصری ۱۷۳۲۴۲۵۸۲۱ گرگان /بلوا رمفتح ـ روبروی پردیس دانشگاه کشاورزی
گلستان ایمان علی نژاد ایمان علی نژاد ۱۷۳۲۲۶۴۵۹۷ گرگان / خیابان شهید بهشتی نبش بهشت هشتم داخل محوطه گاراژ علی نژاد
گلستان دکتر وحید نعلبندیان دکتر وحید نعلبندیان ۰۱۷۳۲۲۳۱۲۳۰/۳۲۴۳۴۵۰۲ گرگان / مفتح ( افسران ) بلوار رسالت بعاز رسالت ۴۴مجتمع ایرانا
گلستان دکتر علی اکبر مقصودلو جعفری دکتر علی اکبر مقصودلو جعفری گرگان / کمیته امداد
گلستان دکتر ابراهیم مخدومی دکتر ابراهیم مخدومی سیار
گلستان دکتر علیرضا اردلان دکتر علیرضا اردلان ۱۷۳۲۴۳۵۰۸۱ گرگان / کوی افسران ـ بین کوچه ۴و۶
گلستان دکتر رزازی دکتر رسول رزازی ۰۱۷۳۲۲۴۴۰۸۸/۳۲۲۶۰۷۱۷ گرگان / خیابان شهید بهشتی ـ نبش بهشت نهم
گلستان دکتر تدریسی دکتر حامد اله تدریسی ۱۷۳۲۱۷۹۲۰۰ گرگان / روبروی فیض آباد
گلستان دکتر لکزایان دکتر علی لکزیان ۱۷۳۲۵۴۱۴۱۲ گرگان / بلوار صیاد شیرازی ـ نبش صیاد ۳۸
گلستان دکتر رحیمی کلوگاهی دکتر فرشید رحیمی گلوگاهی سیار
گلستان بیمارستان سینا دکتر حمید شالگردی ۱۷۳۲۱۵۹۹۶۶ گرگان / کیلومتر ۳ جاده گرگن ـ گنبد ـ ابتدای جاده نومل بیمارستان سینا
گلستان دکتر شفیعی دکتر محمد تقی شفیعی گرگان / جرجان هشتم پلاک ۱۴
گلستان دکتر ارازی دکتر سعید ارازی ۱۷۳۳۲۲۱۰۳۶ گنبد / چهار راه آ ق قایه ـ ابتدای آق آباد
گلستان دکتر عاشری دکتر عبدالجلیل عاشری ۱۷۳۳۳۰۳۰۰۰ گنبد / خط نو ـ روستای کاکا
گلستان آرین دکتر تایماز سقالی ۱۷۵۵۵۵۳۶۲۰ گنبد / ابتدای جاده مینودشت ـ خیابان کار ودانش ـ بیمارستان دامپزشکی آرین
گلستان دکتر آخوندی دکتر صادق آخوندی ۱۷۳۳۲۲۰۰۴۱ گنبد/ خیابان ا مام خمینی شمالی ـ بعداز پل روبروی کوچه ۵
گلستان دکتر انه محمد زاده دکتر داود آنه محمد زاده ۰۱۷۳۳۲۳۲۳۳۷/۴۰۸۲۵ گنبد/ خیابان گدم آباد ـ شماره بلوک ۱/۱۰۴۷۵
گلستان گنبد دکتر احمد قریشی ۱۷۳۳۳۴۴۶۹۹ گنبد/ چهار راه آق آباد ـ بیمامپزشکی گنبدرستان دا
گلستان دکتر حاجی قلیخانی دکتر عبدالرحمان حاجی قلیخانی ۰۱۷۳۳۲۳۲۲۱۹/۳۲۲۲۳۳۰۴ گنبد / پل گدم آباد ـ جنب مصلی
گلستان دکتر صحنه دکتر فرید صحنه گنبد / ابتدای جاده آق آباد ـ روبروی آهن فروشی
گلستان آرین دکتر مرضیه نعمانی ۱۷۵۵۵۵۳۶۲۰ گنبد/ ابتدای چاده مینودشت ـ خیابان کارودانش ـ بیمارستان دامپزشکی آرین
گلستان دکتر گری دکتر هوشنگ گری ۱۷۳۳۲۹۴۵۸۶ گنبد / جاده اسبدوانی ـ روبروی دانشکده کشاورزی
گلستان گنبد دکتر آزاد ثنایی ۱۷۳۳۳۴۴۶۹۹ گنبد/ چهارراه آق آباد ـ بیمارستان دامپزشکی گنبد
گلستان درمانگاه دامپزشکی دکتر سوقی دکتر حاجی امام سوقی ۱۷۳۴۵۲۵۳۳۱ آق قلا / بلوار مصطفی خمینی ـ اولین بریدگی ـ ضلع شمالی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر نجف راده
گلستان درمانگاه دکتر نجف زاده دکتر حمید نجف زاده ۱۷۳۳۵۸۰۶۴۶ گنبد/پل کدم آباد ـ جنب مصلی
گلستان دکتر شیخ دکتر مسعود شیخ گنبد/ خیابان موسی بن جعفر ـ نبش کوچه بیت الشفاءـ
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر شهرکی دکتر علی شهرکی گنبد/ بلوار دانشجو ـ ۲۰ متری شقایق ـ ساختمان نیم روز
گلستان اشتغال به اموررمانی درمانگاه دکتر بذر افشان دکتر شهاب الدین بذر افشان ۰۱۷۳۳۲۳۲۲۱۹/۳۲۲۲۳۳۰۴ گنبد/ پل گدم آباد ـ جنب مصلی درمانگاه دکتر حاجی قلیخانی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر پیر دهقان دکتر حمید رضا پیر دهقان مراوه تپه / خیابان فراغی وحدت ۴ جنب اداره دامپزشکی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر بهداد دکتر امیر بهداد مراوه تپه / گلیداغ ـ روستای پیشک تپه
گلستان اشتغال به امور درمانی شورئی دکترحاجی اسماعیل شورئی ۱۷۳۵۲۲۱۲۴۲ مینودشت / میدان مدرس ـ خیابان سید جمال الدین ـ خیابان کشاورز ـ جنب داروخانه قره پور
گلستان درمایگاه دکتر دماوندی دکتر یوسف دماوند ۱۷۳۴۲۶۳۸۰۰ علی آباد/ فاضل آباد/ نبش کوچه رضوان چهل ویکم ـ نرسیده به اداره برق
گلستان درمانگاه دکتر حلاجیان دکتر مجید حلاجیان ۱۷۳۴۲۲۵۲۵۶ علی آباد/ خیابان منوچهری ـ روبروی شبکه دامپزشکی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر احمدی دکتر محی الدین احمدی ۱۷۳۴۲۲۸۸۱۴ علی آباد/ خیابان منوچهری ـ روبروی شبکه دامپزشکی
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر قجقی دکتر رحیم قجقی ۱۷۳۴۲۲۵۱۷۸ علی آباد/ خیابان منوچهری ـ جنب داروخانه مهرگان نسب
گلستان درمانگاه دامپزشکی دکتر حسینی دکتر احسان حسینی ۱۷۳۴۳۴۹۶۵۰ کردکوی/ خیابان امام رضا ی غربی ـ جنب فرمانداری
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر مازندرانی دکتر عماد مازندرانی کردکوی / بلوار بسیج ـ نبش کوچه فجر
گلستان درمانگاه دامپزشکی دکتر مغربی قوجق دکتر مراد مغربی قوجق ۱۷۳۵۴۴۱۰۷۰ کلاله / خیابان آزادی ـ خیابان نواب
گلستان درمانگاه دامپزشکی دکتر کتوکی دکتر فرهاد کتوکی ۱۷۳۵۴۴۴۴۹۱ کلاله / خیابان آزادی ـ خیابان نواب
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر قره جه دکتر بهروز قره جه کلاله / خیابان آزادی ـ نبش نواب
گلستان درمانگاه دامپزشکی دکتر گوک زاده دکتر عبدالمنان گوک زاده کلاله / خیابان آزادی ـ نبش نواب صفوی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر طلوع شاهرودیان دکتر احمد طلوع شاهرودیان ۱۷۳۵۷۲۷۶۱۴ آزادشهر /خیابان ۱۶ متری جهاد
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر قمرگیر دکتر حسن قمر گیر آزادشهر/ خیابان امام خمینی ـ طبقه زیرین بانک قوامین
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر مزجی دکتر محمد مهدی مزجی ۱۷۳۵۷۲۵۱۰۰ آزادشهر /خیابان ۱۶ متری جهاد
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر نصیری دگتر مهدی نصیری ۱۷۳۵۷۰۲۵۳۰ آزادشهر /چشمه ساران ـ تیل آباد ـ روبروی پمپ بنزین
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر کم دکتر مرد قلی کم ۱۷۳۴۵۲۱۷۲۰ آ ق قلا / جنب شرکت تعاونی دامداران
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر آغیل ماهیگیر دکتر عبدالخلیل آغیل ماهیگیر ۱۷۳۴۵۲۳۰۲۶ آق قلا/ خیابان بیت المقدس ـ خیابان قدس پلاک ۴۱
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر گری دکتر جمشید گری ۱۷۳۴۵۳۱۹۷۵ آق قلا / انبا رالوم ـ ابتدای خیابان امام خمینی
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر سلاق دکتر عبد الجمیل سلاق ۱۷۳۴۵۲۸۲۷۷ سیار
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر میرزاعلی دکتر عبدالقیوم میرزاعلی ۱۷۳۴۵۲۶۳۷۷ آق قلا ـ خیابان امام خمینی شمالی ـ جنب باشگاه دایان
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر کتوک دکتر شهریار کتوک آق قلا/ ابتدای جاده بندرترکمن ـ جنب مرکز مایه کوبی دکتر مومنی
گلستان اشتغال ب اموردرمانی دکتر پقه دکتر احمد پقه ۱۷۳۶۲۳۰۶۴ آق قلا/ زمین شهری ـ خیابان خرمشهری ـ دژ ۹
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر ابوطالبی دکتر امید ابوطالبی ۱۷۳۴۲۳۴۱۹۲ بندرگز / خیابان شهید جهانشاهی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر اونق دکتر سبحان اونق ۱۷۳۴۴۲۵۰۴۶ بندرترگمن /بلوار شهید آرخی ـ سه راه جهاد کشاورزی
گلستان درمانگاه دامپزشکی بیبمارستان مرکزی شمال دکتر مهدی عرب یار محمدی ۱۷۳۴۴۳۲۴۴۴ بندرترکمن / ابتدای جاده بندرترکمن به کردکوی
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر عربعلی دکتر روهام عربعلی سیار
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر درانی عرب دکتر بهداد درانی عرب ۱۷۳۵۸۸۵۵۱۵ رامیان / ابتدای زینب آباد ـ روبرو مرکز دکتراختیاری
گلستان اشتغال به اموردرمانی دکتر نظری دکتر حامد نظری علی آباد / خیابان منوچهری ـ جنب اداره دامپزشکی
گلستان اشتغال به امور درمانی دکتر رحمتی دکتر رضا رحمتی ۱۷۳۵۸۳۷۳۲۲ سیار
اشتراک گذاری مطلب: