تاثیرات جیره حاوی سیلیمارین (عصاره گیاه خار مریم) بر عملکرد، مورفولوژی روده کوچک و شمار میکروبی ایلئوم در جوجه های درگیر با آفلاتوکسین

گردآورنده: مهندس حامد دانشمند Jahanian1، AH Mahdavi1، S. Asgary2and R. Jahanian1،۳۱ گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران ۲ مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، موسسه تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران و ۳ مرکز تحقیقات تغذیه طیور، پژوهشکده بیوسیتک، اصفهان. پیش گفتار: مایکوتوکسین ها ترکیبات با وزن مولکولی کم هستند که در صورت کافی بودن شرایط محیطی دما و رطوبت توسط قارچهای رشته ای محصولات زراعی یا انبارها را آلوده می کنند. این متابولیت ها هیچ ارتباط بیوشیمیایی با رشد و نمو…

اشتراک گذاری مطلب:

تاثیرات عصاره گیاه خار مریم (thorn flower) و ماده سیلیمارین موجود در آن برکاهش میزان سموم قارچی در جیره و پاکسازی کبد در حیوانات درگیر با آفلاتوکسین

دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی   پیش گفتار: مایکوتوکسین ها ترکیبات با وزن مولکولی کم هستند که در صورت کافی بودن شرایط محیطی دما و رطوبت توسط قارچهای رشته ای محصولات زراعی یا انبارها را آلوده می کنند. این متابولیت ها هیچ ارتباط بیوشیمیایی با رشد و نمو قارچ ندارند و آنها یک گروه ناهمگن از نظر شیمیایی و سمی هستند، که فقط در کنار هم هستند زیرا حتی در غلظت های پایین می توانند باعث بیماری هایی از جمله مرگ برای انسان و سایر حیوانات شوند در حال…

اشتراک گذاری مطلب: