بررسی واکسن آبله گوسفندی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

گردآورنده :  دکتر احمد روغنی دامپزشک  مقدمه: بیماری آبله گوسفندی یکی دیگر از بیماری های ویروسی مهلک درگوسفندان است که قادر است به سرعت در کل گله انتشار یافته و دامهای زیادی در گله مبتلا کند. بیماری آبله از یک بیماری حاد تا مزمن می تواند در گله های گوسفند دیده شود و باعث ایجادد ضایعات پوستی بسیار دردناک در سرتاسر پوست و بدن گوسفندان شود.حدت و کشندگی بیماری رابطه مستقیم با سطح ایمنی گله، زمان آخرین واکسیناسیون در گله و درصد جمعیت حساس در گله دارد. در موارد حاد…

اشتراک گذاری مطلب: