بررسی سقط کلامیدیایی در گوسفندوبز (کلامیدیا آبورتوس Chlamydia abortus)

کلامیدیا یک ارگانیسم داخل سلولی گرم منفی می باشد که به عنوان عامل عفونی سقط انزوتیک در میش ها شناخته میشود. در بسیاری از کشورها ازجمله ایران کلامیدیا آبورتوس یکی از عوامل مهم سقط جنین در میش ها و بزها و مرگ و میر نوزادان آنها می باشد . این عامل بیماری زا به دلیل زئونوز بودن و ایجاد سقط و مرده زایی در جنین انسان نیز از لحاظ بهداشتی بسیار حائز اهمیت می باشد .   مهمترین منبع و راه آلودگی  دربیماری کلامیدیوز گوسفند وبز :   معمولاً آلودگی…

اشتراک گذاری مطلب: